Vybavenost sledovacím zařízením dle zákona o povinném značení lihu

Níže naleznete doslovné znění zákona o povinném značení lihu, jež se věnuje sledovacím zařízením, které musí mít každé povolené místo značení lihu a každý daňový sklad provozovatele. Tato zákonná norma se vztahuje tedy na všechny osoby povinné značit líh, aby mohl celní úřad tato místa bez problému kontrolovat. Toto upřesnění bylo vydáno dne 24. 1. 2014 a najdete jej na stránkách Celnisprava.cz.

Vybavenost sledovacím zařízením / kamerovým systémem (včetně specifikace)

Vybavenost sledovacím zařízením podle § 22 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen „zákon“), je podle § 18 odst. 1 písm. h) zákona jednou z podmínek registrace osoby povinné značit líh. Každé povolené místo značení lihu a každý daňový sklad provozovatele, který je osobou povinnou značit líh (na daňovém území České republiky), musí být vybaveny sledovacím zařízením (podle § 22 zákona kamerovým systémem, který umožňuje správci daně sledovat dálkovým a nepřetržitým přístupem, že osoba povinná značit líh stáčí nebo značí líh v souladu s právními předpisy).

Osoba povinná značit líh je povinna uvést v přihlášce k registraci rozsah a způsob vybavenosti sledovacím zařízením (podle § 17 odst. 2 písm. c) zákona). Veškeré údaje potřebné k prověření vybavenosti sledovacím zařízením dodá osoba povinná značit líh v příloze své přihlášky k registraci s tím, že jde ze strany osoby povinné značit líh o návrh řešení splnění podmínky vybavenosti sledovacím zařízením její registrace.

Návrh řešení kamerového systému musí obsahovat také situační plán sledovaných míst s vyznačením umístění jednotlivých komponent systému (tj. kamer vč. zakreslení jejich záběrů, videoserveru, atd.) a s jeho popisem. Příslušná dokumentace by měla být zpracována přiměřeně podle článku 14, příp. 16 normy ČSN EN 50132-7 ed. 2. Sledované prostory, které musí být vybaveny sledovacím zařízením, jsou spolu s požadavky na rozpoznání jednotlivých sledovaných objektů specifikovány v níže uvedené tabulce. Obrazový záznam pořízený jednotlivými kamerami musí být ukládán ve videoserveru, který je součástí kamerového systému, připojeného k síti internet. Kamerový systém musí být také připojen k záložnímu zdroji elektrické energie s výdrží cca 6 hodin.

Technické parametry kamerového systému musí splňovat zákonem stanovenou povinnost osoby povinné značit líh zajistit správci daně možnost nepřetržitě (pomocí vhodně instalovaného, fungujícího a funkčního kamerového systému s fungujícím vzdáleným přístupem pro správce daně) sledovat prostory daňového skladu / místa značení lihu (na daňovém území České republiky), aniž by v těchto prostorech musel být zaveden stálý daňový dozor, to znamená jejich nepřetržité (24/7/365) on-line monitorování se současným pořizováním obrazového záznamu ze sledovaných míst, přičemž kvalita obrazu na výstupu od subjektu musí zaručit čitelnost na straně správce daně. Splnění tohoto požadavku vyžaduje individuální posouzení a navržení/zvolení řešení, které by odpovídalo charakteru konkrétního sledovaného prostoru, při zachování základní potřeby, a to zajištění bezproblémové a jednoznačné identifikace osob pohybujících se v prostoru, zřetelné sledování vstupů a výstupů do nebo z daňového skladu, včetně jednoznačné identifikace vstupujících a vystupujících osob a dopravních prostředků, veškeré manipulace se stáčeným nebo stočeným lihem v obalech a s kontrolními páskami právě užívanými ke značení lihu v daném prostoru.

S ohledem na délku zdaňovacího období, lhůtu pro podání daňového přiznání a potřebnou lhůtu pro ověření tvrzených údajů, musí být záznamy z kamerového systému archivovány osobou povinnou značit líh ve videoserveru 70 dnů. Data pořízená kamerovým systémem musí obsahovat informace o tom, kdy byl obraz nasnímán, a identifikátor příslušné kamery, která obraz pořídila. Údaj, o tom kdy byl obraz nasnímán, musí obsahovat informaci o datu (rok, měsíc, den) a času (hodina, minuta, sekunda). Strukturu dat pro určení datových a časových údajů a identifikátorů kamer musí osoba povinná značit líh poskytnout správci daně nejpozději do zprovoznění kamerového systému, pokud tyto informace nejsou již obsaženy v předané dokumentaci. Čas se musí při přechodu na letní/zimní čas automaticky aktualizovat.

Osoba povinná značit líh musí také:

  • zajistit přístup správce daně k videoserveru přes internet na základě otevřených standardů (např. prohlížeč Internet Explorer s doplňkem ActiveX, Java, Flash) umožňující také prohlížení historických záznamů („časová osa“), ve výjimečných a odůvodněných případech, kdy ze závažných důvodů nelze tento požadavek splnit, je možno akceptovat osobou povinnou značit líh navržené jiné technické řešení přístupu až po jeho odsouhlasení správcem daně.

  • sdělit správci daně - IP adresu rozhraní videoserveru, – uživatelské jméno k účtu videoserveru, – uživatelské heslo k účtu videoserveru

  • umožnit správci daně v jeho běžné pracovní době, příp. po předchozí domluvě, přístup ke konzoli videoserveru (maximální rozlišení záznamu), a to v místě instalace videoserveru tak, aby správce daně mohl provést dohledání přímo v obrazovém záznamu uloženém v rozlišení pořízeném příslušnou kamerou.

Sledovaný prostor **Čas, osvětlení
sledovaného
prostoru
Objekty
sledování **
Cíl sledováníÚroveň
sledování
objektů *
Prostor stáčení lihu do spotřebitelského baleníPracovní doba, standardní osvětleníStáčený líhZjištění, zda dochází ke stáčení lihu do spotřebitelského baleníIdentifikace
Mimo pracovní dobu, nouzové osvětlení
Prostor značení lihu kontrolními páskami ke značení lihuPracovní doba, standardní osvětleníAplikátor kontrolních pásek (stroj nebo osoba aplikující kontrolní pásky na spotřebitelské balení)Zjištění, zda je či není na
spotřebitelské balení lihu aplikována kontrolní páska
Identifikace
Mimo pracovní dobu, nouzové osvětlení
Všechna místa vykládky / nakládky nákladních vozidel
v prostoru daňového skladu
Pracovní doba, standardní osvětleníOsoby, vozidla, manipulovaný líh, a to i ve
skupinovém balení
Rozsah a způsob manipulace s lihem (nakládka/vykládka)Rekognoskace
Mimo pracovní dobu, nouzové osvětleníPočet a směr pohybu osob, nákladních vozidelPozorování
Všechna místa vykládky / nakládky neznačeného lihu z / do nákladních vozidel do / z místa značení lihu, které není daňovým sklademPracovní doba, standardní osvětleníOsoby, nákladní vozidla, manipulovaný líh, a to i ve skupinovém baleníRozsah a způsob manipulace s lihem (nakládka/vykládka)Rekognoskace
Mimo pracovní dobu, nouzové osvětleníPočet a směr pohybu osob, nákladních vozidelPozorování
Prostory vstupů do a výstupů z daňového skladu / jiného místa značení lihuPracovní doba, standardní osvětleníNákladní vozidla a jejich registrační značkyPočet a směr pohybu nákladních vozidel, a to včetně identifikace jejich registračních značekIdentifikace
Mimo pracovní dobu, nouzové osvětlení
Prostory vstupů do
a výstupů z místa
značení lihu (neníli
místem značení
celá budova)
Pracovní doba, standardní osvětleníOsoby a manipulovaný líh, a to i ve skupinovém baleníRozsah a způsob manipulace s lihemRekognoskace
Mimo pracovní dobu, nouzové osvětleníPočet a směr pohybu osobPozorování
Venkovní prostory daňového skladu / místa značení lihu, v nichž dochází k pohybu nákladních vozidelStandardní osvětlení dle denní dobyNákladní vozidlaPočet a směr pohybu nákladních vozidelPozorování

* Identifikací se rozumí taková kvalita a detail obrazu, které jsou dostatečné k tomu, aby bylo nade vší pochybnost možné ztotožnění objektů sledování a naplnění cíle sledování.

* Rekognoskací se rozumí taková kvalita a detail obrazu, které jsou dostatečné k tomu, aby bylo možné s vysokým stupněm jistoty určit, zda je na obrazovce objekt sledování v situaci, která je cílem sledování.

* Pozorováním se rozumí taková kvalita a detail obrazu, které jsou dostatečné k tomu, aby byly viditelné charakteristické rysy objektů sledování a umožňující pozorování aktivit ve sledovaném prostoru k dosažení cíle sledování.

** V případě potřeby může správce daně dle svého uvážení, vycházejícího ze znalostí místních podmínek, určit další prostory a objekty sledování, přičemž může v těchto dalších případech stanovit i jinou úroveň sledování (vyšší či nižší kvalitu a detail).

Přípustné parametry sledovacího zařízení (parametry kamerového a záznamového systému):

  • kamera: venkovní/vnitřní/do podhledu, min. 2 Mpx, 30x optický zoom objektiv (4.3 -129 mm), 3D-DRN, D-WDR, 25 sn./s., snímač kamery: 1/2.8″ Progressive Scan CMOS, maximální rozlišení: 1920 x 1080, komprese videa: H.264/MPEG4, protokoly: všechny běžně používané zajišťující plnohodnotnou funkčnost kamerového systému (např. IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SAMBA/CIF),

  • záznamové zařízení – videoserver: rozlišení – formáty: 5MP /3MP /1080p /UXGA /720p /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF, rozlišení HDMI/VGA – 1920 × 1080P, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 px, síťové rozhraní: 1 RJ-45 10 /100 /1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface, výdrž ukládání záznamů: 70 dnů.

Před započetím prací na přípravě / úpravě sledovacího zařízení je vhodné kontaktovat správce daně (místně příslušný celní úřad, který bude vydávat rozhodnutí o registraci osoby povinné značit líh) ke konzultaci o dostatečnosti stávajícího/zamýšleného sledovacího zařízení.

Poznámka: Dle Martiny Kaňkové z Generálního ředitelství cel je daný dopis jen “návrhem” řešení,  sami ho zjevně nepovažují za závaznou normu:
“Zveřejněná specifikace je návrhem pro efektivní kontrolu pomocí sledovacího zařízení a návaznost na výše zmíněnou ČSN. Před započetím prací na přípravě/úpravě sledovacího zařízení je vhodné kontaktovat správce daně (místně příslušný celní úřad, který bude vydávat rozhodnutí o registraci osoby povinné značit líh) ke konzultaci o dostatečnosti stávajícího/zamýšleného sledovacího zařízení. Specifikace sledovacího zařízení je návrhem subjektu a následujícím místním šetřením správce daně posoudí vhodnost a vybavenost tohoto zařízení.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>