Intrastat

POZOR! Nyní si mohou všichni noví zákazníci vyzkoušet naše služby v oblasti správy Intrastatu na 3 měsíce zcela ZDARMA a sami zhodnotit, jak moc jsme dobří.

Intrastat je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy Evropské unie při vnitrounijním obchodu. Společnost DCIpower s.r.o. zajišťuje kompletní zpracování a předkládání výkazů Intrastat v elektronické podobě pro příslušný celní úřad, kontrolu hodnotových limitů zboží, průběžné evidování množstevních a hodnotových dobropisů a v případě překročení stanovených limitů za sledované období podání výkazu s označením oprava.

Intrastat – co pro vás rádi zajistíme?

checkZpracujeme vám souhrná hlášení pro Intrastat.

checkZboží zařadíme do příslušných kolonek, určíme jeho množství, cenu a vše řádně vykážeme za vás.

checkVyřešíme veškerou administrativu spojenou s vedením statistických dat při dovozu a vývozu zboží.

checkZaručujeme naprostou bezchybnost všech výkazů.

checkNovým klientům nabízíme správu Intrastatu ZDARMA po dobu 3 měsíců.

checkS Intrastatem pomáháme nejenom českým a slovenským firmám.

checkAle zvládáme správu Intrastatu pro klienty z Polska a Maďarska.

Chci pomoci se správou Intrastatu!

Důvodů je více:

checkMůžete se věnovat jiným, daleko důležitějším věcem

checkZbavíte se odpovědnosti za případné chyby

checkJe to snažší a rychlejší

checkIntrastat je velice komplikovaný

checkNa pochopení všeho budete potřebovat měsíce

Externí firmy specalizující se na vykazování Intrastatu dokáží celou agendu zpracovat daleko rychleji než vy. Jak je to možné? Vemte si, že tito profesionálové se Intrastatu věnují roky, mají za sebou desítky školení a dokonale se orientují ve všech příslušných předpisech a normách.

Bezproblémově zvládají problematiku celních předpisů včetně celního kodexu EU, celního tarifování (zařazení zboží dle celního sazebníku EU – TARIC, včetně veškerých změn a průběžné aktualizace) a spoustu dalších věcí.

V neposlední řadě specializované firmy využívají pro Intrastat vlastní, na míru navržený software, který jim celou práci značně ulehčuje. I proto jsou schopny zajistit průběžné vykazování Intrastatu i pro několik desítek či stovek firem najednou. Když si spočítáte, kolik času, peněz a úsilí by vás stálo vyškolení si vlastního týmu, dojdete k tomuto závěru:

Mzdové náklady a náklady na pořízení specializovaného softwaru by několikanásobně překročily částku, kterou si za správu intrastatu řekne externí firma.

A kolik stojí správa Intrastatu po 3 měsících zdarma?

Jakmile uplyne 3 měsíční zkušební období, domluvíme se společně na ceně, která bude přijatelná pro obě strany.

Cena za správu Intrastatu se bude odvíjet od množství úkonů, které bude nutné vykonat. Nelze ji tedy stanovit jednoznačně bez bližších informací ze strany klienta. Tento ukázkový příklad vám nicméně dá alespoň rámcový přehled o cenách za správu Intrastatu:

Do 50 faktur se cena pohybuje kolem 3 000 Kč za měsíc. Při objemu 100 a více faktur za měsíc vám bude účtována paušální částka 6 000 Kč za měsíc.

Jedná se o systém sběru dat pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU. Zpracování a odeslání statistických údajů o pohybu zboží mezi členskými státy EU v rámci vnitrounijního obchodu. Tedy mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU, přičemž zboží musí přestoupit státní hranici ČR. Systém Intrastat je povinný pro všechny členské státy Evropské unie, ovšem není jednotný ve způsobu sběru prvotních údajů (např. ve formě výkazu, organizačním zabezpečení, v rozlišení typů obchodních transakcí, ve sběru některých údajů a způsobu jejich vykazování, ve výši prahů pro vykazování). I proto je lepší raději tuto činnost nechávat na specializovaných firmách, které celý proces papírování mají již zautomatizovaný, disponují speciálním softwarem na zpracování této administrativy. A zvládnou tak vše zpracovat několikanásobně rychleji.
Povinnost zpracovávat a odesílat tato data prostřednictvím Intrastatu vzniká jen osobám registrovaným v ČR k DPH, pokud přijaly zboží z jiného členského státu nebo odeslaly zboží do jiného členského státu v hodnotě přesahující stanovený práh pro vykazování Intrastatu. Tato hranice byla stanovena na 8 miliónů Kč zvlášt pro přijaté (dovezené) zboží a zvlášť 8 miliónů pro odeslané zboží za rok.Tzn. každá firma, která má sídlo na území ČR, je plátcem DPH a překročí v obchodních transakcích výše uvedené částky, je povinna výkaznictví Intrastat provádět. Hlášení se provádí měsíčně, nejpozději do 10. pracovního dne následujícího měsíce (při elektronickém podávání hlášení do 12. dne v měsíci). Tato povinnost trvá do konce roku, kdy firma tuto hranici překročila a celý rok následující bez ohledu na součet a výši faktur.
 

Ukázkový příklad:

Firma na vstupu v měsíci květnu zjistí, že součet všech faktur u dovezeného zboží dosáhl hodnoty 10 300 000 Kč. Tedy od května tohoto roku je povinna začít vykazovat hlášení pro přijetí. Jelikož překročila onu hranici 8 miliónů pro přijaté zboží.

Protože však  nepřekročila i limit na výstupu zboží (taktéž 8 mil. Kč), vykazuje pouze hlášení o přijetí. Je ale stále povinna sledovat případné překročení limitní hranice zboží na odeslání. Jednotlivé částky se tedy nesčítají. povinnost vykazovat data pro Intrastat vám vzniká jen v případě, že překročíte limit 8 miliónů Kč při importu a nebo 8 miliónů u exportu.

Pokud hodláte vyvézt zboží ve výši 4 milionů korun a dovézt do tuzemska zboží ve výši 6 miliónů, tato povinnost se vás netýká. Můžete si oddechnout :-).

Zobrazit ukázkový příklad!

Co vše spadá pod službu Intrastat?

  • Sledování vzniku nebo zániku povinnosti vykazovat údaje pro Intrastat – limitů pro dodání zboží do států EU (8 000.000 Kč) a pro pořízení zboží ve státech EU
  • Registrace klienta k vykazování údajů pro Intrastat u příslušného celního úřadu
  • Příprava a sběr podkladů pro vykazování údajů v systému Intrastat
  • Zařazování zboží do podpoložky celního sazebníku EU pro účely vykazování ve výkazu Intrastat
 • Zpracovávání výkazů Intrastat:
  • řádných
  • opravných
  • negativních hlášení
  • příležitostných hlášení
 • Podávání výkazů Intrastat příslušnému celnímu úřadu
 • Zpracovávání výkazů prostřednictvím speciálně vytvořeného softwaru, který umožňuje importovat data z vnitrofiremních systémů klienta (SAP apod.) a předávání výkazů Intrastat celnímu úřadu v elektronické formě
 • Komunikace s celním úřadem ve věcech údajů uvedených ve výkazech Intrastat, poskytování součinnosti celním orgánům při provádění kontrol správnosti údajů uvedených ve výkazech Intrastat
 • Další úkony dle konkrétních požadavků klienta

Zdá se vám Intrastat příliš komplikovaný? Hoďte to vše na nás!

Nyní si můžete bezplatně vyzkoušet správu Intrastatu na 3 měsíce zdarma. Zcela bez závazku! Stačí vyplnit formulář níže anebo napsat na info@dcipower.com!

Kontaktní informace

Veškeré kontaktní informace na pobočky naleznete na stránce Kontakty.

Telefon: +420 724 366 684