Daňová evidence a vedení účetnictví pro drobné podnikatele a firmy

Každý podnikatel musí z účetního hlediska evidovat svou činnost. Zatímco někteří se mohou rozhodnout mezi tím, jestli budou vést účetnictví anebo daňovou evidenci. Ti, kteří splní zákonem stanovené podmínky, se účetnictví vedenému podvojným způsobem nevyhnou. V jakém případě se vás týká povinnost vést účetnictví, kdy stačí daňová evidence a kdy stačí pouze jednou ročně vyplnit daňové přiznání a na základě paušálu si ponížit základ pro odvod daní?

Jako osoba samostatně výdělečně činná nebo živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku, máte v zásadě tři možnosti, na základě kterých musíte stanovit svůj daňový základ pro daňové přiznání. První nejjednodušší možností je metoda tak zvaného výdajového paušálu. Výdajový paušál spočívá v tom, že náklady, které odečítáte od příjmů ze samostatné výdělečné činnosti jsou stanovené ne podle skutečnosti, ale podle předem daných procentních podílů, které se liší dle oboru podnikání.

Pokud nejste plátci DPH a nejste zapsáni v obchodním rejstříku, můžete se rozhodovat mezi všemi třemi variantami. V případě, že jste plátci DPH, ale firma není zapsána v obchodním rejstříku (tedy podnikáte na své jméno a nezaložili jste právnickou osobu – s.r.o., a.s., komanditní společnost nebo družstvo) a roční obrat v minulých pěti letech nedosáhl hodnoty 25 mil. Kč, rozhodujete se mezi daňovou evidencí a účetnictvím. Pokud tyto podmínky nesplňujete, pak jste povini vést účetnictví podvojným způsobem. Podvojné účetnictví je ošetřeno právními předpisy, proto je vhodné ho svěřit specialistům. Pokud byste si účetnictví chtělí vést sami, je potřeba zhodnotit míru rizika, které plynou z nesprávně vedeného účetnictví. Mohlo by se vám to dosti prodražit, o času, který pak musíte věnovat načítání a ověřování informací ani nemluvě. Odborná pomoc může být výhodná i pro podnikatele, kteří vedou jen daňovou evidenci.  

Paušál vs. skutečné náklady (daňová evidence)

V případě, že máte příjmy z činnosti mimo obor svého podnikání (například z autorských práv), pak můžete při uplatnění paušálních výdajů svůj daňový základ snížit o 40 %, v případě koncesovaných, volných a vázaných živností se jedná o 60 %. Pokud jste řemeslník a máte řemeslnou živnost, nebo podnikáte v zemědělství nebo lesnictví, můžete uplatnit paušální výdaje až ve výši 80 %. Každý si má spočítat, jestli se mu více vyplatí řešit výdaje paušálem nebo pomocí daňové evidence. Protože, když například začínáte podnikat, jsou výdaje vyšší, jak ukazujeme v příkladu níže. V takovém případě se vyplatí uznávat skutečné reálné náklady (=daňová evidence).  

Příklad: V případě, že začínáte podnikat, máte velmi vysoké výdaje (zařizujete například novou provozovnu). V takovém případě se vyplatí vést daňovou evidenci, kdy při výdělku 1 000 000 Kč dosáhnete u daňové evidence úsporu přesně 37 500 Kč na daních a odváděli byste na daních jen 22 500 Kč. Zatímco u výdajového paušálu byste museli na daních zaplatit 60 000 Kč.

Uplatnění výdajového paušálu 60 %Uplatnění podle daňové evidence
Zdanitelné příjmy1 000 0001 000 000
Skutečné výdaje850 000850 000
Snížení daňového základu o náklady ve výši600 000850 000
Daňový základ400 000150 000
Odvedená daň z příjmu60 00022 500

Daňová evidence

Daňová evidence představuje způsob, jak stanovit daňový základ na základě skutečných příjmů a výdajů. Zákon a daních z příjmů, který ji zavádí nespecifikuje její podobu, jen požaduje, aby obsahovala všechny příjmy (peněžní i nepeněžní) a výdaje (peněžní i nepeněžní), které v souvislosti s podnikáním vznikly v rámci kalendářního roku. Jednoduše aby obsahovala opravdu všechno, co podnikatel v rámci podnikání obdržel nebo vydal za období od 1.1. do 31.12.

Na základní daňovou evidenci postačí program pro správu tabulek. Do tabulky daňové evidence se zapisují všechny příjmy a výdaje, které vznikly od 1.1. do 31.12. daného kalendářního roku.

Příklad daňové evidence:

Datumtyp dokladupopispříjemvýdaj
2.1.2015VDNákup dárků pro partnery15 000
10.1.2015VDMzda asistentka25 000
15.1.2015PDProdej zboží90 000
22.1.2015VDNákup kancelářských potřeb5 000
23.1.2015VDNákup pohonných hmot2 000
25.1.2015PDPříjem dotace z EU500 000
30.1.2015VDProdej zboží70 000

Pozor: Ne všechny příjmy a výdaje jsou daňové, tj. ne o všechny příjmy se základ daně zvyšuje a ne o všechny výdaje se snižuje, je třeba znát účetní zákony a vědět, která položka ovlivňuje daňovou evidenci. V tabulce jsou tyto výdaje a příjmy zvýrazněny.

Nejčastější nedaňové příjmy: Osobní vklad podnikatele do podnikání, přijatý úvěr, přijatá dotace, vrácení nadměrného odpočtu DPH v případě plátce DPH.

Nejčastější nedaňové výdaje: nákup dlouhodobého majetku, technické zhodnocení, výdaje na osobní potřebu podnikatele, splátky úvěru, daň z příjmu podnikatele a jeho zdravotní a sociální pojištění, odvod DPH, výdaje na reprezentaci, dary, manka a škody, nesmluvní pokuty a penále.

Kromě evidence příjmů a výdajů k daňové evidenci patří také evidence majetku a závazků. Ta má základ v inventuře majetku, která se provádí jednou ročně, a to k 31.12. respektive k 1.1. Ke stavu z inventury se pak přidává a odebírá majetek pořízený během roku. Konečný stav musí souhlasit se závěrečnou inventurou.

Při vedení daňové evidence je důležité nejen mít všechny příjmy a výdaje evidované, ale také k nim mít odpovídající daňové doklady. Ty se archivují minimálně po dobu tří let od podání daňového přiznání, kterému náleží, tj. 3 roky a 3 měsíce. Ty tři měsíce navíc tam jsou proto, že daňové přiznání se podává do konce března. Plátci DPH archivují daňové doklady po dobu deseti let. Z tohoto důvodu doporučujeme si všechny daňové doklady před archivací okopírovat a uložit i kopie. Tisk na účtenkách časem mizí a mohli byste se dočkat nepříjemného překvapení.

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

Podvojné účetnictví pochází ze 14. století a má za cíl zlepšit kontrolu všech účetních toků ve firmě a co nejlépe je zobrazovat. Řídí se zákonem o účetnictví, ve kterém jsou detailně popsány požadavky na jeho vedení. V roce 2004 se změnou zákona pro podvojného účetnictví začal v ČR oficiálně používat pojem účetnictví. Ačkoli se oficiálně změnil název, na obsahu se nic nezměnilo a stále se jedná o podvojně vedené účetnictví. Podvojnost znamená, že každý položka se musí v účetnictví objevit dvakrát, a to jednou na straně aktiv a podruhé na straně pasiv. Zjednodušeně řečeno, pokud vám na jedné straně přibyde počítač, tak nutně musí ubýt peněz, za které jste ho koupili. 

Kdo má povinnost vést účetnictví?

Vedením účetnictví jsou povinny ty firmy a podnikatelé, kteří v uplynulém roce dosáhli obratu vyššího než 25 mil. Kč. Zároveň musí podvojně účtovat všechny společnosti zapsané v obchodním rejstříku (tedy právnické osoby) a společnosti které podnikají podle zvláštních předpisů. I pokud nesplňujete tyto podmínky, můžete se rozhodnout vést účetnictví dobrovolně. Zpět na daňovou evidenci můžete přejít pokud jste v posledních pěti po sobě jdoucích letech ani jednou neměli hodnotu ročního obratu vyšší než 25 mil. Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>