Co to jsou spotřební daně? Co pod ně spadá?

Spotřební daň se řadí mezi nepřímé daně, které jsou státem zaváděny za účelem regulace ceny určitých komodit na trhu. A nebo slouží k tomu, aby zvýšily příjmy státního rozpočtu.

Primárně však spotřební daně však mohou sloužit a také slouží jako účinný prostředek ke snižování poptávky po škodlivém zboží (například tabák, alkohol). Proto jsou ostatně některé tyto komodity zatíženy více jak 50% daní.

Jaké komodity a druhy zboží jsou zatíženy spotřební daní?

Spotřební daní jsou zatíženy výrobky z lihu, piva, vína a meziproduktů, tabáku a tabákových výrobků a minerálních olejů.

Líh

Předmětem spotřební daně je líh (etanol), včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený v jakýchkoli výrobcích, pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí více než 1,2 % objemových etanolu. To znamená, že dani podléhá etanol v jakékoli směsi kromě nápojů jako je pivo, a různé druhy vín, pokud podíl etanolu v této směsi překračuje 1,2 % objemových etylalkoholu.

Základem daně je množství čistého lihu vyjádřené v hektolitrech. Sazba daně je vztažena k uvedené jednotce.

Sazby daně vztahující se k lihu

Kód nomenklaturyPopis výrobku / zbožíSazba daně
2207líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 220728 500 Kč / hl etanolu
2208líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou destilátů z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období28 500 Kč / hl etanolu
2208líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období podle zákona o lihu14 300 Kč / hl etanolu
ostatnílíh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury28 500 Kč / hl etanolu

Kolkování a povinné značení lihu

Právní úpravou byla zavedena povinnost značit každé spotřebitelské balení lihu, které je určeno pro tuzemský trh, kontrolní páskou (tzv. ochranným značením) a to takovým způsobem, aby při otevření spotřebitelského balení došlo ke znehodnocení této pásky. Tomuto značení se také říká kolkování. Tzn. zboží je a musí být označeno kolkem.

Pivo

Spotřební daň se vztahuje na výrobky z piva obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu (kód nomenklatury 2203) a směsi výrobku s nealkoholickými nápoji obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu (kód nomenklatury 2206).

Základem spotřební daně z piva je množství piva vyjádřené v hektolitrech. Základní sazba daně se užívá pro pivovary, které nejsou považovány za malé nezávislé (viz tabulka níže).

Sazby daně pro pivo

Sazba daně v Kč / hl za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny
Sazby daně podle výroby v hl ročně
RokZákladní sazba0.- 10.000>10.000 – 50.000 včetně>50.000 – 100.000 včetně>100.000 – 150.000 včetně>150.000 – 200.000 včetně>
200924,0012,0014,4016,8019,2021,60
201032,0016,0019,2022,4025,6028,80
201132,0016,0019,2022,4025,6028,80
201232,0016,0019,2022,4025,6028,80

Malé nezávislé pivovary

Zákon o spotřebních daních stanoví základní sazbu daně a snížené sazby daně pro malé nezávislé pivovary zařazené do pěti velikostních skupin v závislosti na roční produkci piva.

Malým nezávislým pivovarem je pivovar, jehož roční výroba piva, včetně piva vyrobeného v licenci, není větší než 200 000 hl a splňuje tyto základní podmínky:

 • není právně ani hospodářsky závislý na jiném pivovaru
 • nadzemní ani podzemní provozní a skladovací prostory nejsou technologicky, či jinak propojeny s prostorami jiného pivovaru.

Vína a meziprodukty

Předmětem daně z vína a meziproduktů jsou vína, fermentované nápoje a meziprodukty uvedené pod kódy nomenklatury 2204, 2205, 2206, které obsahují více než 1,2 % objemových alkoholu, nejvýše však 22 % objemových alkoholu.

Základem spotřební daně z vína a meziproduktů je množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech. Z hlediska stanovení sazby spotřební daně z vína a meziproduktů je třeba zvláštní pozornost věnovat zejména správnému určení předmětu daně v souladu s ustanovením § 93 odstavec 2, 3 a 4 zákona o spotřebních daních, který rozlišuje:

 • šumivá vína
 • tichá vína
 • meziprodukty

Sazby a daně vztahující se na vína a meziprodukty

Popis výrobkuSazba daně
Šumivá vína podle § 93 odst. 22 340 Kč / hl
Tichá vína podle § 93 odst. 30 Kč / hl
Meziprodukty podle § 93 odst. 42 340 Kč / hl

Od daně jsou osvobozeny tato vína a meziprodukty

 • pro výrobu octa uvedeného pod kódem nomenklatury 2209,
 • pro výrobu a přípravu léčiv,
 • pro výrobu přísad při výrobě potravin a nápojů, jejichž obsah alkoholu nepřesahuje 1,2% objemových, nebo
 • pro výrobu potravinářských výrobků, pokud obsah alkoholu v nich nepřekročí 8,5 litru alkoholu ve 100kg výrobku u čokoládových výrobků nebo 5 litrů alkoholu ve 100 kg výrobku u ostatních výrobků;
 • ve výši technicky zdůvodněných skutečných výrobních ztrát,
 • určené k použití jako vzorky pro povinné rozbory, nezbytné výrobní zkoušky, nebo jako vzorky odebrané celním úřadem.

Malí a drobní vinaři

Obdobně jako u lihu zůstává zachováno zvláštní postavení fyzických osob, které za rok nevyrobí více než 500 litrů tichého vína (drobných vinařů). Uvedené množství tichého vína vyrobeného drobným vinařem je určeno výhradně pro vlastní spotřebu, pro spotřebu jeho domácnosti a jeho hostů. Tato fyzická osoba není plátcem, pokud víno neprodá a neporuší ostatní podmínky uvedené v tomto ustanovení. Jakmile však tyto podmínky poruší, musí se zaregistrovat se jako plátce a vznikne jí povinnost daň přiznat a zaplatit, a to se týká množství tichého vína vyrobeného od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém tato povinnost vznikla.

Malým výrobcem vína se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která vyrábí výhradně tiché víno, přičemž průměrná roční výroba nepřevýší 1 000 hl a toto víno není vyráběno v podniku na výrobu vybraných výrobků.

Tabák a tabákové výrobky

Tabákovými výrobky jsou:

 • cigarety
 • doutníky a cigarillos
 • tabák ke kouření

Tabák ke kouření se dále člení do 3 podkategorií na:

 • tabák řezaný (popřípadě jinak dělený, kroucený nebo lisovaný do desek, způsobilý ke kouření bez dalšího průmyslového zpracování)
 • tabákový odpad (upravený pro prodej konečnému spotřebiteli, který je možné kouřit)
 • tabák ke kouření (obsahující více než 25 % hmotnosti tabákových částic užších než 1 mm; jedná se o jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret).

Sazby spotřební daně u cigaret, tabáku, tabákových výrobků v roce 2013

Popis zbožíSazba daně – pevná částSazba daně – procentní částMinimální
Cigarety1,16 Kč / kus27 %celkem nejméně však 2,10 Kč / kus
Doutníky, cigarillos1,25 Kč / kus
Tabák ke kouření1 400Kč / kg
Ostatní tabák1 350 Kč / kg

Výpočet výše spotřební daně u cigaret, tabáku, tabákových výrobků

Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítá jako součet následujících položek:

 • součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený stem
 • součin pevné části sazby daně a počtu kusů; základem daně pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele, základem daně pro pevnou část daně u cigaret je množství vyjádřené v kusech

Výše daně u cigaret při použití minimální sazby daně se vypočítá jako součin minimální sazby daně a počtu kusů. U cigaret se každých započatých 90 mm délky tabákového provazce považuje za jeden kus.

Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se vypočítá jako součin základu daně a pevné sazby daně, přičemž pro výpočet daně z tabáku ke kouření je rozhodující hmotnost tabáku ke kouření v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. Základem daně u doutníků a cigarillos je množství vyjádřené v kusech a u tabáku ke kouření množství vyjádřené v kilogramech.

Ukázkový výpočet zdanění cigaret

Celkovou daň u cigaret tvoří spotřební daň a DPH. Počítejme, že krabička cigaret stojí 90 Kč. Spotřební daň je vypočítána v minimální výši. Spotřební daň u krabičky činí 42 Kč (20 ks x 2,10 Kč) a DPH 15 Kč (90 Kč: 120 x 20). Celková daň činí 57 Kč, tedy 66,3 % konečné ceny cigarety.

Tabák a tabákové výrobky – osvobození od daně

Od daně jsou osvobozeny:

 • tabákové výrobky určené k použití pro zkoušky týkající se kvality výrobku a zkoušky související se zabezpečením kvality měření, nebo nezbytné výrobní zkoušky za podmínky, že tyto tabákové výrobky budou v průběhu zkoušek prokazatelně spotřebovány, zničeny nebo znehodnoceny, a to v technologicky odůvodněném množství. Zkoušky mohou být prováděny pouze v laboratořích akreditovaných podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro předmět zkoušení tabák nebo tabákové výrobky,
 • odebrané jako vzorky celním úřadem, nebo
 • znehodnocené podle pokynů a za přítomnosti úředních osob celního úřadu, nebo zničené za jejich přítomnosti zničené (to se týká pouze tabákových výrobků určených pro vývoz nebo pro dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně do jiného členského státu, které současně nejsou způsobilé pro uvedení do volného daňového oběhu na území jiného členského státu nebo třetí země).

Minerální oleje

Jedná se o vybraná paliva, maziva a jejich směsi. Tyto oblasti jsou definovány v zákoně. Mimo základního ustanovení v § 4 zákona se plátcem stává ten, kterému vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit

 • při použití nebo prodeji minerálních olejů uvedených, které nebyly zdaněny nebo u nichž byla uplatněna sazba daně nižší než sazba daně stanovená pro daný účel použití, pro účely, pro které je stanovena vyšší sazba daně,
 • při použití nebo prodeji směsí minerálních olejů určených pro pohon dvoutaktních motorů za účelem pohonu jiných než dvoutaktních motorů,
 • při použití nebo prodeji minerálních olejů pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla,
 • při použití nebo prodeji přísady či plnidla do minerálních olejů a v dalších zákonem stanovených případech.

Sazby daně vztahující se na mirenální oleje

Kód nomenklaturypopis výrobkuSazba daně
2710motorové a ostatni benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle §45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova do 0,013g/l včetně12 840 Kč / 1000 l
motorové a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle §45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova nad 0,013g/l13 710 Kč / 1000 l
střední oleje, těžké plynové oleje podle §45 odst. 1 písm. b)10 950 Kč / 1000 l
těžké topné oleje podle §45 odst. 1 písm. c)472 Kč / t
odpadní oleje podle §45 odst. 1 písm. d)660 Kč / 1000 l
2711zkapalněné ropné plyny podle §45 odst. 1 písm. e)3 933 Kč / t
zkapalněné ropné plyny podle §45 odst. 1 písm. f)0 Kč / t
zkapalněné ropné plyny podle §45 odst. 1 písm. g)1 290 Kč / t

 

Výrobky pro osobní spotřebu jsou osvobozené od daně

Vybrané výrobky, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě a které fyzické osoby nabyly v tomto členském státě pro osobní spotřebu a jsou jimi dopravované na daňové území České republiky, jsou osvobozeny od daně.

Za množství pro osobní spotřebu se považuje množství, které nepřesahuje:

Vybraný výrobekMax. množství
minerální olejemnožství dopravované v běžných nádržích zvýšené o 20 l
zkapalněné ropné plyny v tlakových nádobách40 kg včetně 5 tlakových nádob
lihoviny10 l (konečných výrobků)
pivo110 l
meziprodukty20 l
víno/z toho u šumivých vín90 l / z toho 60 l
cigarety800 ks
cigarillos nebo doutníky3 g / kus, celkem 400 kusů
ostatní doutníky200 ks
tabák ke kouření1 kg

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>